Roller

Roller er hverdagens mange gjøremål som vi fyller dagene og livene våre med.

Rollene vi innehar er med på å gi livet mening og innhold.  De gir oss verdi samt opplevelsen av å være til nytte og gjøre noe som er meningsfullt.

Roller er noe vi gjør fordi vi har interesse av det, fordi det oppleves som nødvendig eller fordi vi synes det er noe vi må gjøre. De er en stor del av vår identitet og er bestemmende for hvordan vi oppfatter oss selv og for hvordan vi oppfattes av andre.

Mange eldre og personer med demens ivaretar etter hvert få eller ingen roller, noe som ofte bidra til lange dager, depresjon og kjedsomhet.  Livet kan oppleves nokså meningsløst når man ikke lenger føler at man er til nytte og at ingenting lenger forventes av deg.

Det behøver ikke være slik!

Vi vet det er mulig å tilrettelegge omgivelsene slik at eldre og personer med demens fortsatt kan ivareta ulike roller i hverdagen sin.

 

Montessori for aldring og demens

er en omsorgsfilosofi som fokuserer på å engasjere eldre i et miljø som er tilrettelagt for å støtte det funksjonsnivået personen er på i sin nåværende livsfase.

 

Gjennom tilrettelegging

er målet å styrke den eldre til i større grad å kunne ta vare på seg selv, kunne gjøre noe for andre og å kunne bidra i bomiljøet sitt, samt å få muligheten til å engasjere seg i meningsfulle aktiviteter.

eldre mann sitter og er lei seg

gjennom tilrettelegging av roller

  • gir vi den enkelte økt mulighet til å ta vare på seg selv,

f.eks. gjennom tilrettelegging av rutiner rundt morgenstell, kveldsstell, påkledning, stell av eget rom, osv.

  • gir vi den enkelte økt mulighet til å være noe for andre,

f.eks. gjennom å være en ledsager, en som leser høyt for andre, en som leser  bordbønn, en som leder en sangstund, en filmkveld eller en treningssirkel, osv.

  • gir vi den enkelte mulighet til å ta vare på miljøet rundt seg,

f.eks. gjennom pynting med blomster, støvtørring, stell av planter, tømming av oppvaskmaskin, bretting av håndklær, osv.

Rollene møter menneskets behov for kognitiv aktivitet og fysisk bevegelse.

Det er ikke i vår natur å sitte stille og gjøre lite eller ingenting dag etter dag.

Vi er vant til å ha ansvar for mange ting i våre liv, og det er viktig å huske at de fleste eldre har levd lange, aktive liv.

Det er naturlig for mennesket å berøre, holde og håndtere ting på en eller annen måte.

Det er gjennom aktivitet og erfaring at ferdigheter bevares, hukommelsen styrkes og ting læres. Dette bidrar til opplevelse av egenverd og en positiv selvfølelse.

 

Tilrettelegging av roller og aktiviteter bringer orden, oversikt og trygghet.

Personer med demens opplever en reduksjon i evnen til å prosessere stimuli.

Derfor kan omgivelser med mye uorden og rot, eller mange små detaljer overstimulere og skape vansker med å lokalisere ting de trenger, slik som personlige eiendeler, toalettsaker, klesplagg, o.l.

Mangel på oversikt og kontroll kan føre til uro, frustrasjon, usikkerhet, angst og passivitet.

Vi tilrettelegger roller for mening, mestring og glede!

«Hjelp meg til i størst mulig grad å gjøre det selv!»

 

Når du laster ned en Rolle får du:

  • en beskrivelse av rollen
  • en beskrivelse av hensikten med rollen
  • en utstyrsliste
  • en trinn for trinn introduksjon av rollen
  • forslag til hvordan å forenkle rollen eller hvordan gjøre den mer kompleks
  • forslag til hvordan å utvide rollen

våre produkter innen roller

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.